Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně

Lucie Janečková
Lucie Janečková
09.05.2019
článek

Historie Výzkumné pícninářské stanice ve Vatíně očima pana doc. Vítka. Málokdo tuší, že původní „mlejnek“ stál jinde...

Tento článek přibližuje historii Výzkumné pícninářské stanice ve Vatíně očima pana doc. Ing. Lubora Vítka, CSc., který je zasloužilým akademickým pracovníkem naší fakulty - pamětníkem a byl tak laskav, že se s námi o své vzpomínky podělil. Jeho příspěvek přibližuje vznik a historii Výzkumné pícninářské stanice Vatín. Na ní dnešní studenti a pracovníci řeší závěrečné práce a výzkumné úkoly a málokdo tuší, že původní „mlejnek“ stál jinde.

doc. Vítek při konzultaci v terénu

Historie Stanice Vatín

V roce 1962 byla zřízena samostatná Katedra pícninářství. Výzkumná činnost, týkající se pokusných porostů, byla odkázána na pozemky Školního statku v Žabčicích a na pozemky školního statku Veterinární fakulty Nový Dvůr, což bylo pro luční či pastevní porosty nevhodné. Přibližně v roce 1963 byli požádáni Ing. Cholava a Ing. Lesák o vypracování návrhu na zřízení pastvin pro  krávy v JZD Vatín. Iniciátorem byl Ing. Mička - náš absolvent. Při pochůzce v terénu narazili na opuštěnou a chátrající budovu bývalého „mlejnku“, který byl ve vlastnictví usedlosti rodiny Růžičků. Ing. Mička nabídl tento objekt k možnému zřízení rekreačního objektu pro pracovníky katedry. Návrh byl tlumočen na katedru. Nabídka byla zvážena a byl vysloven jasný názor, že by bylo vhodnější a účelnější zřídit v této budově pícninářskou stanici, na níž budou řešeny výzkumné úkoly. Tento návrh byl přijat a zahájilo se jednání o realizaci s funkcionáři JZD, kromě Ing. Mičky to byli pan Hajátko, Petrlík, Svoboda a další. Na první schůzce se dohodly možnosti pomoci se stavebními pracemi od místního JZD a zohledněny omezené finanční možnosti školy. Se záměrem vybudovat výzkumnou stanici byl seznámen vedoucí činitel účtárny, který nás ujistil, že akci promyslí, což bylo pozitivní, protože nedošlo k zamítnutí. Následně jsme zahájili práce na uvedení budovy do vyhovujícího stavu. Bylo to však složité a pomalé. V této situaci seznámil Ing. Mička se záměrem vybudovat ve žďárské oblasti pracoviště s předpokladem možnosti působit odbornou radou v provozních poměrech zemědělských podniků ředitele Okresní zemědělské správy Ing. L. Beneše, též absolventa VŠZ, a to se setkalo s pozitivní odezvou.